Zásady ochrany osobních údajů

1. INFORMACE O Mattydale enterprises s.r.o.

1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Mattydale enterprises s.r.o., IČO: 03458164, se sídlem Malešická 2887/1, Praha 3, 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 231916, vedenou u Městského soudu v Praze.

2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů webových stránek www.holicstvisvoboda.cz (dále jen „Portál“) a klientů Tradičního holičství Svoboda (dále jen „Uživatel“).

3. Mattydale enterprises s.r.o. plní při zpracování osobních údajů roli správce.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

1. Mattydale enterprises s.r.o. zpracovává především údaje, které uvedete při poptávce voucherů, nebo dále při jejich vyřizování. V tomto případě jsou nejprve uváděny jméno a příjmení, dodací adresa, emailová adresa a telefonní číslo. Tyto údaje slouží k Vaší základní identifikaci. Veškeré údaje, které uvádíte při vlastní poptávce, jsou nezbytné pro její kladné vyřízení. Zpracování osobních údajů v tomto případě provádíme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. k plnění smlouvy a v rámci opatření před uzavřením smlouvy.

2. Mattydale enterprises s.r.o. dále zpracovává údaje, které uvedete při vytvoření rezervace. Při vytvoření rezervace přes rezervační systém Reservio uvádíte jméno a příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo. Pokud žádost o rezervaci zasíláte přes Facebook, získává Mattydale enterprises s.r.o. přístup k Vaší e-mailové adrese a veřejnému profilu. Při telefonické rezervaci získáváme a archivujeme Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo. Součástí veřejného profilu je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení. Tyto údaje slouží k Vaší identifikaci. Zpracování osobních údajů v tomto případě provádíme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. k plnění smlouvy a v rámci opatření před uzavřením smlouvy.

3. Obchodní sdělení. V případě Vašeho souhlasu může být Vaše emailová adresa používána k zasílání obchodních sdělení. Zpracování osobních údajů v tomto případě provádíme na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní mimo Portál a vylepšování Portálu využívá Mattydale enterprises s.r.o. informace o Vaší aktivitě na Portálu a prohlížených nabídkách. Tyto údaje jsou získávány automatizovaně prostřednictvím nástrojů využívajících cookies. Pokud máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů. Na základě všech sesbíraných dat získává Mattydale enterprises s.r.o. statistiky, analýzy a reporty o chování Uživatelů Portálu. Zpracování osobních údajů v tomto případě provádíme na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5. Fotografie a audio/video záznamy. Abychom mohli výsledky naší práce ukazovat světu, potřebujeme k tomu obrazový materiál. Fotografie a audio/video záznamy budeme s Vaším dovolením používat pro účely prezentace Tradičního holičství Svoboda, a to též prostřednictvím tištěných a/nebo elektronických médií, webových stránek a/nebo sociálních sítí. Zpracování osobních údajů v tomto případě provádíme na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. ODVOLÁNÍ SOUHLASU

1. Obchodní sdělení. Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli obchodních sdělení, a to:
– kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého e-mailu; nebo
– využitím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

2. Cílení reklamy (cookies). Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení souborů cookies“ v zápatí Portálu nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí některé části Portálu pracovat správně.

3. Fotografie a audio/video záznamy. Uživatelé mohou kdykoli odvolat souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to využitím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

1. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím příjemcům:
– zaměstnancům Mattydale enterprises s.r.o.;
– marketingovým a PR agenturám pro účely propagace služeb a produktů které Mattydale enterprises s.r.o. poskytuje;
– poskytovatelům IT služeb, kteří pro Mattydale enterprises s.r.o. zabezpečují komplexní IT zabezpečení a infrastrukturu, včetně webových stránek;
– společníkům Mattydale enterprises s.r.o.

2. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty i jakémukoliv příslušnému orgánu činném v trestním řízení, státnímu zastupitelství, soudu, regulátorovi, orgánům dohledu a kontroly, vládní agentuře, exekutorovi, insolvenčnímu správci nebo jiné třetí straně, pokud se Mattydale enterprises s.r.o. domnívá, že takové poskytnutí osobních údajů je:
– v souladu s obecně závazným právním předpisem nebo GDPR; nebo
– potřebné pro účely uplatnění, založení či hájení zákonného práva či nároku Mattydale enterprises s.r.o.; nebo
– potřebné pro ochranu důležitých zájmů Mattydale enterprises s.r.o. či důležitých zájmů jakékoliv jiné osoby.

3. Vaše osobní údaje můžeme taktéž poskytnout i jiným příjemcům, pokud k takovému poskytnutí osobních údajů dáte souhlas nebo dáte k takovému poskytnutí Vašich osobních údajů pokyn.

4. Pokud Mattydale enterprises s.r.o. využívá pro zpracování osobních údajů vlastní zpracovatele, mohou tyto subjekty osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který určuje Matttydale enterprises s.r.o. a nemohou je bez dalšího rozšiřovat. Zpracovatelům jsou předávány pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k poskytování svých služeb. Mattydale enterprises s.r.o. jako zpracovatele využívá:
– Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing);
– Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);
– Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
– Reservio, s.r.o. (nástroj pro on-line rezervace).

5. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

1. Mattydale enterprises s.r.o. zpracovává osobní údaje Uživatelů získané v souvislosti s vouchery a s rezervacemi po dobu 5 let od objednání voucheru či od provedení rezervace.

2. Obchodní sdělení jsou zasílána ve všech případech pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas, nebo do doby odhlášení jejich odběru. Maximálně jsou osobní údaje uchovávány po dobu 5 let. Před jejich uplynutím můžete být vyzváni k prodloužení Vašeho souhlasu.

3. Údaje získané pro marketingové účely (cílení reklamních kampaní mimo Portál a vylepšování Portálu, prezentace naší práce) jsou zpracovávány po celou dobu trvání Vašeho souhlasu, tj. i po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na Portálu nebo ve svém prohlížeči. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies.

6. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

1. Mattydale enterprises s.r.o. nebude předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí (zemí, které nejsou členským státem Evropské unie ani smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru) nebo mezinárodním organizacím. Pokud by však do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím osobní údaje předávala, tak pouze pokud:
– Evropská komise rozhodla, že tato třetí země, určité území nebo jedno či více konkrétních odvětví v této třetí zemi, nebo tato mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany,
– Mattydale enterprises s.r.o. poskytne vhodné záruky a za podmínky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na Mattydale enterprises s.r.o. a požadovat:
I. Informace ohledně osobních údajů, které Mattydale enterprises s.r.o. zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů.
II. Přístup k údajům, které jste poskytli Mattydale enterprises s.r.o. při sjednání rezervace, v souvislosti s učiněnou poptávkou nebo jakkoli jinak. V případě uplatnění tohoto práva Vás Mattydale enterprises s.r.o. zejména informuje, zda a jaké konkrétní osobní údaje zpracovává. Veškeré údaje Vám budou zpřístupněny společně s podrobnějšími informacemi o jejich zpracování (např. účel zpracování, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy).
III. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Mattydale enterprises s.r.o. efektivně vyřídit Vámi učiněné poptávky a jiné požadavky.
IV. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Mattydale enterprises s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
V. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut), pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Mattydale enterprises s.r.o. nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. Na základě uplatnění tohoto práva Mattydale enterprises s.r.o. zjistí, zda existují oprávněné důvody pro další zpracování osobních údajů a případně Vaše údaje zcela nebo zčásti zlikviduje.
VI. Omezení zpracování. V určitých případech máte také právo na omezení zpracování osobních údajů, prostřednictvím kterého můžete požadovat, aby konkrétní osobní údaje nebyly předmětem žádných dalších zpracovatelských operací po určitou dobu. Mattydale enterprises s.r.o. je povinna omezit zpracování osobních údajů pokud napadnete jejich správnost (a to během období umožňujícího ověřit správnost osobních údajů), pokud je zpracování protizákonné (a nesouhlasíte s vymazáním těchto osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití), pokud nadále nepotřebujeme Vaše osobní údaje, ale potřebujete je Vy (pro prokázání, uplatnění anebo hájení Vašich právních nároků) či pokud využijete právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů (a to až do ověření, či oprávněné důvody na straně Mattydale enterprises s.r.o. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody).
VII. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Mattydale enterprises s.r.o. k jinému subjektu, kdy Mattydale enterprises s.r.o. předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašich preferencí.
VIII. Současně máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je vykonáváno na základě veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu, včetně námitky proti profilování, které je založené na základě oprávněného zájmu. Mattydale enterprises s.r.o. nebude dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, anebo pokud neprokáže důvody na prokazování, uplatnění anebo obhájení svých právních nároků. Pokud Mattydale enterprises s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, Mattydale enterprises s.r.o. už nebude tyto osobní údaje pro takový účel zpracovávat.

2. Kdykoli máte možnost obrátit se v případě porušení povinností Mattydale enterprises s.r.o. se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

8. BEZPEČNOST

1. Mattydale enterprises s.r.o. dbá o bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Mattydale enterprises s.r.o. klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Mattydale enterprises s.r.o. pravidelně testováno a ochrana neustále vylepšována.

9. KONTAKT

1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Mattydale enterprises s.r.o. emailem na adresu info@holicstvisvoboda.cz, nebo na telefonním čísle +420 602 323 300.

10. ÚČINNOST

1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.